hoàn cược vnloto

Điều khoản dịch vụ

Các điều khoản và điều kiện


Trang web toyota-dm.com (“Trang web”) là một dịch vụ của SKECHERS Vietnam Trading Limited (“SKECHERS”). Các Điều kiện Dịch vụ này, cùng với bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác có thể xuất hiện trên Trang web theo thời gian (gọi chung là “Điều kiện”), đưa ra các điều khoản và điều kiện mà bạn có thể sử dụng và truy cập Trang web.

BẰNG CÁCH TRUY CẬP TRANG WEB, BẠN ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN NÀY. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KIỆN NÀY (KHÔNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI), BẠN KHÔNG ĐƯỢC PHÉP TRUY CẬP HOẶC SỬ DỤNG CÁCH KHÁC TRANG WEB.

Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng bạn từ 13 tuổi trở lên hoặc đang truy cập Trang web dưới sự giám sát của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Bản quyền

Toàn bộ nội dung có trong Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở văn bản, đồ họa hoặc mã được đăng ký bản quyền như một tác phẩm tập thể theo luật VIỆT NAM và các luật bản quyền khác, và là tài sản của SKECHERS. Tác phẩm tập thể bao gồm các tác phẩm được cấp phép cho SKECHERS. Quyền được cấp để sao chép điện tử và in các phần bản cứng của Trang web cho mục đích duy nhất là đặt hàng với Trang web. Bạn có thể hiển thị và tuân theo bất kỳ hạn chế hoặc giới hạn nào được nêu rõ ràng liên quan đến tài liệu cụ thể, tải xuống hoặc in các phần của tài liệu từ các khu vực khác nhau của Trang web chỉ cho mục đích sử dụng phi thương mại của riêng bạn hoặc để đặt hàng với Trang web hoặc để mua các sản phẩm của SKECHERS. Bất kỳ việc sử dụng nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc sao chép, phân phối, hiển thị hoặc truyền tải nội dung của SKECHERS.COM đều bị nghiêm cấm, trừ khi được SKECHERS cho phép. Bạn cũng đồng ý không thay đổi hoặc xóa bất kỳ thông báo độc quyền nào từ các tài liệu được tải xuống hoặc in từ Trang web.

Nhãn hiệu/Sở hữu trí tuệ

Tất cả các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên thương mại của SKECHERS được sử dụng trong Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở tên SKECHERS) là nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký của SKECHERS. Chúng có thể không được sử dụng nếu không có sự cho phép trước bằng văn bản của SKECHERS. Bất kỳ tài sản trí tuệ nào khác trên Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bằng sáng chế, đã được cấp hoặc đang chờ xử lý, là tài sản duy nhất của SKECHERS và/hoặc người cấp phép cho SKECHERS.

Mua hàng

Tất cả các giao dịch mua được đặt qua Trang web đều phải tuân theo sự chấp nhận của SKECHERS, đó là quyết định của riêng SKECHERS. Không giới hạn, điều này có nghĩa là SKECHERS có thể từ chối chấp nhận hoặc có thể hủy bất kỳ đơn hàng nào, cho dù đơn hàng đã được xác nhận hay chưa, vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần lí do, theo quyết định riêng của mình và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Không giới hạn những điều đã nêu ở trên, SKECHERS có quyền từ chối chấp nhận hoặc hủy bỏ bất kỳ đơn hàng nào được vận chuyển đến bất kỳ dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc dịch vụ tương tự nào, cho dù đơn hàng đó đã được xác nhận hay chưa. Nếu thẻ tín dụng của bạn đã bị tính phí cho một giao dịch mua hàng sau đó bị hủy, SKECHERS sẽ cấp một khoản tín dụng vào tài khoản thẻ tín dụng của bạn.

Định giá

SKECHERS cố gắng hết sức để định giá hợp lý tất cả các mặt hàng, nhưng đôi khi vẫn xảy ra sai sót. Những lỗi định giá này có thể dẫn đến giá công bố trên Trang web thấp hơn hoặc cao hơn. SKECHERS có quyền hủy các đơn đặt hàng có lỗi về giá hoặc chiết khấu.

Từ chối trách nhiệm bảo hành

Trang web và các tài liệu trên Trang web được cung cấp “nguyên trạng” và không có bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào, dù rõ ràng hay ngụ ý. Trong phạm vi tối đa cho phép theo luật hiện hành, SKECHERS từ chối mọi bảo đảm, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm, nhưng không giới hạn, bảo đảm ngụ ý về khả năng bán được và tính phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. SKECHERS không tuyên bố hoặc đảm bảo rằng các chức năng có trong Trang web sẽ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi, các khiếm khuyết sẽ được sửa chữa, hoặc Trang web hoặc máy chủ cung cấp Trang web không có vi-rút hoặc các thành phần có hại khác. SKECHERS không đưa ra bất kỳ bảo đảm hay tuyên bố nào liên quan đến việc sử dụng các tài liệu trên Trang web về tính đúng đắn, chính xác, đầy đủ, hữu ích, kịp thời, đáng tin cậy hoặc các hình thức khác. Một số tiểu bang không cho phép các giới hạn hoặc loại trừ về bảo đảm, vì vậy các giới hạn trên có thể không áp dụng cho bạn.
Sử dụng thông tin đã gửi

Bạn đồng ý rằng SKECHERS được tự do sử dụng bất kỳ nhận xét, thông tin hoặc ý tưởng nào trong bất kỳ thông tin liên lạc nào bạn có thể gửi đến Trang web hoặc gửi đến Trang web mà không cần thông báo, bồi thường hoặc thừa nhận cho bạn cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm và dịch vụ và tạo, sửa đổi hoặc cải tiến Trang web hoặc các sản phẩm hoặc dịch vụ khác.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm tham gia / Hạn chế sử dụng

SKECHERS không và không thể xem xét tất cả các thông tin liên lạc và tài liệu được đăng lên hoặc tạo bởi người mua hàng và khách hàng truy cập Trang web và không chịu trách nhiệm về nội dung của các thông tin và tài liệu này. Bạn thừa nhận rằng bằng cách cung cấp cho bạn khả năng xem và phân phối Nội dung do Người dùng tạo trên Trang web, Trang web chỉ hoạt động như một đường dẫn thụ động cho việc phân phối đó và không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bất kỳ Nội dung do Người dùng tạo hoặc các hoạt động trên Trang web. Bạn không được đăng hoặc phân phối nội dung lên Trang web mà SKECHERS theo quyết định riêng của mình xác định là lạm dụng, quấy rối, đe dọa, nói xấu, khiêu dâm, mạo danh người khác, gian lận, lừa đảo, gây hiểu lầm, vi phạm bản quyền, nhãn hiệu hoặc các nội dung khác quyền sở hữu trí tuệ của người khác, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, vi phạm bất kỳ quyền nào khác của SKECHERS hoặc bên khác, bất hợp pháp hoặc bị phản đối đối với SKECHERS. Bạn không được tải lên nội dung thương mại trên Trang web hoặc sử dụng Trang web để lôi kéo người khác tham gia hoặc trở thành thành viên của bất kỳ dịch vụ trực tuyến thương mại nào khác hoặc tổ chức khác.

Bồi thường

Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ SKECHERS, các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý, người cấp phép và nhà cung cấp của SKECHERS vô hại khỏi và chống lại mọi tổn thất, chi phí, thiệt hại và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư hợp lý do bất kỳ vi phạm nào đối với các điều khoản này và điều kiện hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tài khoản Internet của bạn (bao gồm hành vi cẩu thả hoặc sai trái) của bạn hoặc bất kỳ người nào khác truy cập SKECHERS.COM bằng tài khoản Internet của bạn.

Giới hạn trách nhiệm pháp lý

SKECHERS sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại đặc biệt, ngẫu nhiên, gián tiếp hoặc do hậu quả nào do việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các tài liệu trên Trang web hoặc hiệu suất của các sản phẩm được mua thông qua Trang web, ngay cả khi SKECHERS đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó. Luật áp dụng có thể không cho phép giới hạn loại trừ trách nhiệm hoặc thiệt hại ngẫu nhiên hoặc do hậu quả, vì vậy giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn.

Cácđiều khoản khác

Việc bạn sử dụng Trang web sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật pháp của Singapore. Ngoại trừ trường hợp bị cấm, bạn đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các tranh chấp, khiếu nại và thủ tục pháp lý trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ hoặc liên quan đến Trang web (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mua SKECHERS) sẽ được giải quyết riêng lẻ, không áp dụng bất kỳ hình thức phân loại hoạt động. Mọi nguyên nhân dẫn đến hành động hoặc khiếu nại mà bạn có thể có đối với SKECHERS.COM (bao gồm nhưng không giới hạn đối với việc mua SKECHERS) phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi phát sinh khiếu nại hoặc nguyên nhân của hành động. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý nhận thông tin liên lạc điện tử từ SKECHERS. Bạn đồng ý rằng bất kỳ thông báo, thỏa thuận, tiết lộ hoặc thông tin liên lạc nào khác mà SKECHERS gửi cho bạn bằng phương thức điện tử sẽ đáp ứng mọi yêu cầu liên lạc pháp lý, bao gồm cả việc thông báo đó phải bằng văn bản. Việc SKECHERS không yêu cầu hoặc buộc thực hiện nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản nào của các điều khoản và điều kiện này sẽ không được coi là sự từ bỏ bất kỳ điều khoản hoặc quyền nào. Quá trình ứng xử của các bên cũng như thông lệ thương mại sẽ không hành động để sửa đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào. SKECHERS có thể chuyển nhượng các quyền và nghĩa vụ của mình theo Thỏa thuận này cho bất kỳ bên nào vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho bạn.

Chấm dứt và Hiệu lực khi Chấm dứt

Các điều khoản và điều kiện này có thể áp dụng cho bạn khi bạn truy cập Trang web. SKECHERS có toàn quyền quyết định chấm dứt hoặc hạn chế việc bạn sử dụng Trang web mà không cần thông báo, vì bất kỳ lý do nào hoặc không cần lí do và không có trách nhiệm pháp lý đối với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. Ngoài ra, SKECHERS có thể chấm dứt các điều khoản và điều kiện này, hoặc bất kỳ phần nào trong số đó mà không cần thông báo bất kỳ lúc nào, vì bất kỳ lý do gì. Các điều khoản liên quan đến Bản quyền, Nhãn hiệu, Tuyên bố từ chối trách nhiệm, Giới hạn trách nhiệm pháp lý, Bồi thường và Các điều khoản khác, sẽ vẫn có hiệu lực sau khi chấm dứt.

 

TRỞ LẠI ĐẦU TRANG
hoàn cược vnloto Sơ đồ trang web

1234